BAMBINARIUM - BAMBISVĚT

DĚTSKÁ SKUPINA - INFORMACE

   

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

Dne 4. června nabyl účinnosti zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Touto novelou se mění ustanovení zákona tak, že poskytovatel, který hodlá poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, je povinen dětskou skupinu zaevidovat. Označení dětská skupina lze užívat tedy pouze pro dětskou skupinu evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí.

S touto novelou vešla v účinnost rovněž úprava v oblasti daňových předpisů, kde došlo k následnému vymezení předškolních zařízení. V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů došlo k nahrazení slov „zařízení péče o děti předškolního věku“ na „předškolní zařízení“ a pro účely daní z příjmů se předškolní zařízení rozumí:

a.       mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení

b.       zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c.       zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou v zařízení služby péče o dítě, nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Projekt Podpora implementace dětských skupin je realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Reg.č.CZ.03.1.51/0.0/15_009/0002266

Hlavní cíle projektu:

·       podpora vzniku a fungování dětských skupin

·       zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality

·       zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách

 

Dětská skupina

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí ve skupině, což přesně vymezuje zákon. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Zařízení musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 hodin denně. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností.

Vybudovat zařízení dětské skupiny, zejména pro menší počet dětí, je pro poskytovatele méně náročné nežli je tomu u mateřských škol, a služba je tudíž lépe dostupná.

Jak jste se již dříve dočetli, dětská skupina je zařízení zajišťující pravidelnou péči o děti. Uskupení dětí může být různě veliké, až do maximálního počtu 24 dětí. Obvykle se ale setkáte s menšími skupinkami do 12 dětí, ve kterých pečují dvě nebo i více osob.6 Menší počet dětí ve skupině znamená i nižší počet dětí na jednu pečující osobu. V malé skupině může být péče poskytována na základě individuálních potřeb toho kterého dítěte. Otevírací doba se obvykle přizpůsobuje potřebám rodičů a možnostem poskytovatele. Zákon pouze ukládá, že musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu minimálně 6 hodin denně. Ani délka a frekvence pobytu dítěte není zákonem stanovena, většinou záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Navíc se dítě může do dětské skupiny přihlásit a nastoupit kdykoli v průběhu roku. Dětská skupina nabízí široké věkové rozpětí dětí, ze zákona od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Záleží na poskytovateli, zda se rozhodne přijímat i nejmenší děti – v případě, že je schopen zajistit jim odpovídající péči. Kolektiv dětí v dětské skupině je většinou věkově smíšený. Může být také rozdělen podle věku, pokud vedle sebe funguje více dětských skupin. Mnoho rodičů si kolektiv složený z dětí různého věku chválí, protože díky němu mohou sourozenci navštěvovat dětskou skupinu společně a ti mladší si pak snadněji zvykají. A jak vás možná napadlo, i sami rodiče to mají jednodušší: společné předávání a vyzvedávání dětí, třídní schůzky, společné akce pro děti apod. Protože zařízení dětské skupiny často provozuje zaměstnavatel jako benefit pro své zaměstnance, mají rodiče situaci ještě snazší: jejich zaměstnání i péče o děti spadají společně pod téhož zaměstnavatele, často se i nachází na tomtéž místě, a oni tedy lépe skloubí jedno s druhým. Dětské skupiny jsou i skvělou alternativou pro děti se specifickými potřebami. Na domluvě přímo s poskytovatelem je např. přítomnost osobního asistenta, zdravotní pomůcky, vlastní dietní stravování apod.

Personál dětských skupin

V dětských skupinách za děti zodpovídají kvalifikované pečující osoby. Jedná

se o pracovníky/pracovnice vzdělané následovně:

v pedagogické oblasti,

- může se jednat o učitele/učitelku mateřské školy nebo prvního stupně základní školy anebo vychovatele či vychovatelku; nebo

ve zdravotnické oblasti,

- všeobecná sestra, nebo zdravotnický/á asistent/ka, ošetřovatel/ka, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník či pracovnice, zdravotnický záchranář, psycholog/psycholožka ve zdravotnictví nebo klinický/á psycholog/psycholožka;

v sociální oblasti,

- v tomto případě se jedná o sociálního pracovníka/pracovnici či pracovníka/ pracovnici v sociálních službách; nebo

v lékařské oblasti,

- tedy lékař či lékařka;

nebo se jedná o osoby s profesní kvalifikací chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Pečující osoby zároveň musí být proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Také absolvují kurzy a školení k dalšímu zvyšování své kvalifikace.

 

Kým a jak je zajištěna péče v dětské skupině

Plán výchovy a péče

Každá dětská skupina zpracovává vlastní plán výchovy a péče, kterým se pečující osoby řídí, když pro děti připravují program. Plán by měl vymezovat základní požadavky a podmínky pro činnost dětské skupiny a zahrnovat všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost dětských skupin klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Plán výchovy a péče by dále měl obsahovat alespoň stručný přehled aktivit, které se plánují v dětské skupině realizovat (např. hudební, výtvarné, pohybové aktivity a činnosti k rozvoji rozumových a poznávacích schopností). Rovněž zde

obvykle najdete tematické oblasti, kterým se budou pečující osoby s dětmi věnovat (rodina, příroda, cestování, lidské tělo apod.).

Vnitřní pravidla dětské skupiny

Každá dětská skupina si dále musí zpracovat svá vnitřní pravidla. V nich byste neměli postrádat zejména otevírací dobu, denní režim, způsob stravování, postup při onemocnění dítěte, způsob evidence dětí, respektive údaje potřebné pro evidenci, úpravu vztahu mezi poskytovatelem služby a rodičem dítěte. Zároveň by zde neměla chybět informace, že do dětské skupiny lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit kvůli trvalé kontraindikaci. Podmínka týkající se očkování vyplývá ze zákona. Vnitřní pravidla dětské skupiny můžete vnímat jako hlavní dokument, kterým se řídí celý chod dětské skupiny a všechny související záležitosti.

Prostory dětské skupiny

Zajímá vás, na základě čeho se buduje zázemí dětské skupiny? Poskytovatel musí splnit hygienické požadavky na prostory a provoz, které jsou vymezeny příslušnými zákony a vyhláškami. Požadavky jsou odstupňovány podle velikosti kolektivu a s přibývajícím počtem dětí se zpřísňují.

Stravování v dětské skupině

Konkrétní způsob stravování v dětské skupině zákon nevymezuje. Obecně však platí, že musí být dodrženy předpisy zejména z oblasti hygieny potravin a epidemiologie. Protože každý poskytovatel má jiné podmínky a možnosti, setkáte se v dětských skupinách s různými způsoby zajištění stravování. Někde se přímo vaří, jinde se dětem jídlo dováží, někde rodiče dětem stravu každý den donáší – možností je více.

Bezpečnost a pojištění

Ani ohledně bezpečnosti nemusíte mít pochyby. Než se dětská skupina otevře, musí prostory prohlédnout a schválit příslušná hygienická stanice. Zároveň musí stavební úřad potvrdit, že prostory vyhovují poskytování služby. Jak již bylo uvedeno, musí být pečující osoby vždy proškoleny v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Před zahájením provozu musí poskytovatel služby zároveň uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu. Toto pojištění musí být sjednané po celou dobu poskytování služby.

Jak je to s prostory, stravováním a s bezpečností v dětské skupině

Kdo může být poskytovatelem služby v dětské skupině

Skutečnost, že je o dětské skupiny velký zájem, dokazuje současný nárůst jejich počtu. Pokud vás zajímá, kdo všechno může být poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, podívejte se na následující přehled.

Zaměstnavatelé

Ať již se jedná o velké firmy, nebo malé podniky, ale i OSVČ se zaměstnanci,8 zaměstnavatelé poskytují službu péče o dítě v dětských skupinách vždy dětem svých zaměstnanců. Mohou také nabídnout službu jinému zaměstnavateli pro

děti jeho zaměstnanců.

Obce a kraje

Územní samosprávné celky poskytují službu péče v dětských skupinách zejména dětem svých obyvatel. Často tím řeší problém chybějících služeb péče o děti zvláště do tří let.

Nestátní neziskové organice (obecně prospěšné společnosti, církve, spolky a ústavy, nadace a nadační fondy)Tyto organizace mohou službu nabízet široké veřejnosti. Řada z nich již delší dobu poskytovala služby péče o děti

v určité méně formální podobě. Přeměnou na dětskou skupinu získala služba jednotnou formu, upravenou zákonem, a garanci kvality pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vysoké školy

Služba v dětských skupinách poskytovaná vysokými školami slouží obvykle jak dětem vyučujících, tak dětem studentů a studentek. Pro studentky je tato služba velkým přínosem, neboť díky ní mohou absolvovat studium i s malým dítětem. Výhoda dětských skupin při vysokých  školách spočívá např. v otevíracích hodinách, které se přizpůsobují času výuky. Vhodné je i jejich umístění v rámci vysoké školy, které je pro rodiče, a to jak vyučující, tak i studenty

a studentky, dobře dostupné.

Smlouva poskytovatele s rodičem

Před zahájením poskytování služby uzavře poskytovatel s rodičem dítěte smlouvu. Smlouva obsahuje všechny potřebné náležitosti, které se týkají poskytované péče o dítě. Najdete v ní uvedeno zejména místo a čas poskytování služby, výši úhrady za službu, způsob stravování apod.

Povinnosti poskytovatelů

Pokud si rodič není jistý, zda uzavírá smlouvu se skutečným poskytovatelem a zda dané zařízení nazývající se dětská skupina je opravdu dětskou skupinou, může si tato fakta ověřit. Zákon zavádí povinnost poskytovatele evidovat se jako

dětská skupina pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Každý poskytovatel musí svoji dětskou skupinu zaevidovat ještě před zahájením jejího provozu, čímž získá oprávnění k poskytování služby. Pouze evidované zařízení se může nazývat dětskou skupinou, ostatní v případě použití tohoto označení zákon porušují. Rodič snadno zjistí, zda je konkrétní dětská skupina zaevidována, a to na webových stránkách www.mpsv.cz/cs/20302. Při evidenci se kontrolují náležitosti, které jsou nezbytné pro kvalitní poskytování služby – např. bezúhonnost poskytovatele, schválení prostor hygienickou stanicí, uzavření pojistné smlouvy. Aby se mohla služba začít poskytovat, musí samozřejmě poskytovatelé splnit ještě další podmínky. Ty se týkají např. vzdělání pečujících osob, obsahu výchovy a péče atd. (viz předchozí kapitoly). V průběhu poskytování služby je zajištěn dohled příslušnými orgány.9 Ty vykonávají cílené kontroly, jež prověří dodržování všech podmínek a pravidel poskytování služby. 9. Kontrolu hygienických požadavků na stravování a na prostory i provoz provádějí krajské hygienické stanice. Kontrolu ostatních podmínek poskytování služby provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. 8. Poskytovatelem mohou být velké nebo malé firmy – podniky, právnické a fyzické osoby podnikající, ale i fyzické osoby. Ti všichni coby zaměstnavatelé mohou poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, a to vždy dětem svých zaměstnanců.

 

Kolik stojí péče v dětské skupině Pozitiva dětských skupin

Jak jste se již dříve mohli dočíst, provozování dětských skupin je činností neziskovou. Poskytovatel tedy může po rodičích požadovat úhradu pouze za náklady na vybudování zařízení a provoz dětské skupiny. Stěžejní část provozních nákladů přitom tvoří mzdy pečujících osob a energie, případně nájem, pokud prostory nejsou ve vlastnictví poskytovatele služby. Někteří poskytovatelé od rodičů vyžadují plnou úhradu nákladů, jiní pouze částečnou, někteří poskytují službu bez úhrady. Proč tomu tak je? Jedním z důvodů nižší úhrady nebo bezplatné služby je skutečnost, že na vybudování zařízení a následný provoz dětské skupiny získal poskytovatel dotaci z Evropského sociálního fondu. Ta se významnou měrou podílí na pokrytí nákladů služby. Kromě toho je pro zaměstnavatele zaveden benefit. Výdaje na provoz vlastního zařízení dětské skupiny jsou pro ně totiž daňově uznatelnými náklady. Stejně je tomu v případě, kdy tuto službu zajišťují pro děti svých zaměstnanců od jiného poskytovatele. Aby zaměstnavatel mohl využít tento benefit, často pak plně nebo částečně hradí náklady za službu místo rodičů. A co vás bude určitě zajímat: rodič, který do dětské skupiny umístí své dítě

a alespoň částečně hradí jeho docházku, má nárok na slevu na dani z příjmu.10 Dětské skupiny jsou u nás zatím spíše novinkou, ačkoli v zahraničí podobná zařízení fungují již řadu let a jsou velmi oblíbená. Shrňme si, v čem jsou pro vás

a vaše děti přínosem.

1. Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny

Hlavním pozitivem této nové služby je snazší skloubení práce a rodinného života. Následující odstavce to jednoznačně dokazují. Ať již se jedná o flexibilitu fungování dětských skupin, jejich dostupnost a využití v době, kdy je potřebujete, širší věkové rozpětí, které umožňuje docházku vašeho staršího i mladšího dítěte do jedné dětské skupiny, i další zmíněné výhody, to vše vám pomůže lépe sladit práci a rodinu podle vaší individuální situace a potřeb. Pojďme si tato další pozitiva přiblížit.

2. Jsou flexibilní

Otevírací doba je, zejména ve firemních dětských skupinách, obvykle nastavena podle vaší pracovní doby. Navíc, dítě nemusí navštěvovat dětskou skupinu každý den nebo celý den. Další výhodou je to, že se dítě může do dětské skupiny přihlásit a nastoupit kdykoli během roku. Záleží na vašich požadavcích a potřebách.

3. Pomohou s postupným nástupem nebo návratem do práce

Dětské skupiny umožní vaše postupné flexibilní zapojení do pracovního procesu. Pokud pracujete na částečný úvazek nebo máte pružnou pracovní dobu, využijete dětskou skupinu pro své dítě jen tehdy, když pracujete.

4. Jsou dostupné

Principem je provozovat větší počet menších dětských skupin na více místech. Vybudování zařízení a následný provoz dětské skupiny je tak organizačně i finančně méně náročný a zároveň se dětské skupiny stávají dostupnější i pro vás jakožto rodiče. Ve firmě se dětská skupina obvykle provozuje přímo v budově, kde pracujete. Pokud má firma více poboček, 10. Jedná se o slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, přičemž za předškolní zařízení se v tomto případě považuje mateřská škola, dětská skupina nebo zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, kdy charakter poskytované péče je srovnatelný s péčí v mateřské škole nebo v dětské skupině. (§ 35bb zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů) může provozovat více menších dětských skupin na více pobočkách.

5. Mají široké věkové rozpětí

Dětské skupiny mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. Díky tomu se významně rozšiřuje dostupnost péče i o tyto nejmenší děti. Horní věková hranice je stanovena nástupem do školy.

6. Usilují o individuální přístup k dítěti

Zpravidla se jedná o menší uskupení dětí s více pečujícími osobami, které se tak mohou lépe věnovat individuálním potřebám vašich dětí. Už od počtu sedmi dětí musí být přítomny alespoň dvě pečující osoby. Samozřejmě je zohledňován věk dětí, zejména těch nejmenších.

7. Jsou finančně méně náročné

Dětské skupiny nejsou provozovány za účelem zisku. Hradí se tedy pouze náklady na zřízení a provoz dětské skupiny. Řada poskytovatelů, kteří jsou zároveň vašimi zaměstnavateli, rovněž využívá benefit v podobě daňové uznatelnosti nákladů na provoz dětské skupiny. V tomto případě vám tedy úhradu za náklady sníží nebo zcela prominou. Dále mohou poskytovatelé získat dotaci z Evropského sociálního fondu, která významně přispívá k pokrytí nákladů, a služba se tak stává lépe finančně dostupnou. Kromě toho ti rodiče, kteří alespoň částečně hradí docházku svého dítěte do dětské skupiny, mají nárok na slevu na dani z příjmu.

8. Jsou alternativou k jiným službám péče o děti

Dětské skupiny významně obohacují nabídku služeb péče o děti v České republice. Vedle tradičních mateřských škol, které poskytují vzdělávání v rámci pevně stanovených pravidel a požadavků, a živností bez bližších požadavků na kvalitu péče o děti, jež jsou provozovány zejména za účelem zisku, jsou dětské skupiny možnou alternativou, která dbá na kvalitu péče a zároveň flexibilitu v jejím poskytování. Jednou z důležitých priorit služby je vycházet vstříc potřebám

rodičů a usnadnit jim sladění pracovního a rodinného života. Velký důraz je kladen zároveň na potřeby dítěte. V dětské skupině se často setkáte s využitím tzv. adaptačního období. Dítě může před samotným nástupem v daném kolektivu krátce pobýt s rodičem nebo jiným blízkým člověkem, aby si na prostředí lépe zvyklo.

Co je dětská skupina

6. Minimální počet pečující osob vymezuje zákon následovně: od sedmi dětí už musí být přítomny dvě pečující osoby. U skupiny od třinácti dětí s alespoň jedním dítětem, kterému ještě nebyly dva roky, počítejte se třemi osobami. Zároveň však zákon zdůrazňuje, že poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí a věk dětí, zejména počet dětí mladších 2 let. Je tedy možné, že pečujících osob bude přítomno i víc.

7. Dětská skupina nezajišťuje povinné předškolní vzdělávání. Pokud však rodič zapíše své předškolní dítě do mateřské školy a zároveň se zaváže, že mu zajistí individuální předškolní vzdělávání, nemusí dítě mateřskou školu navštěvovat, ale může chodit do dětské skupiny i poslední rok před nástupem do školy. Je nicméně třeba, aby se ve třetím nebo čtvrtém měsíci školního roku dostavilo do dané mateřské školy k ověření svých znalostí (přesný termín stanoví ředitel/ka mateřské školy).

 

| Tisk | Nahoru |